LDAPAdminDownload now

OverviewNewsScreenshotsDocumentationDownloadForums

LDAP Admin - Thunderbird Kontakt

Thunderbird Kontakt by Alexander Jank

ver 1.0

Thunderbird Adressbucheintrag (deutsch/german)

<template>
  <name>Thunderbird Kontakt</name>
  <description>Thunderbird Adressbucheintrag (deutsch/german)</description>
  <author>Alexander Jank</author>
  <version>1.0</version>
  <email>himself@alexanderjank.de</email>
  <website>http://alexanderjank.de</website>
  <rdn>cn</rdn>
  <extends>user</extends>
  <attribute>
   <name>objectclass</name>
   <value>mozillaAbPersonAlpha</value>
   <value>top</value>
   <value>inetOrgPerson</value>
   <value>person</value>
  </attribute>
  <control type="tabbedpanel">
   <tab>
     <caption>Kontakt</caption>
     <attribute type="text">
      <name>givenName</name>
      <description>Vorname</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>sn</name>
      <description>Nachname</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>cn</name>
      <value>%givenName% %sn%</value>
      <description>Name</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>mozillaNickname</name>
      <description>Spitzname</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>mail</name>
      <description>E-Mail-Adresse</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>mozillaSecondEmail</name>
      <description>Weitere E-Mail-Adresse</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <description>Nickname</description>
      <name>nsAIMid</name>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>telephoneNumber</name>
      <description>Dienstlich</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>homePhone</name>
      <description>Privat</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>facsimiletelephonenumber</name>
      <description>Fax</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>pager</name>
      <description>Pager</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>mobile</name>
      <description>Mobil</description>
     </attribute>
   </tab>
   <tab>
     <caption>Privat</caption>
     <attribute type="text">
      <name>mozillaHomeStreet</name>
      <description>Adresse (privat)</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name type="text">mozillaHomeStreet2</name>
      <description>Adresse</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>mozillaHomeLocalityName</name>
      <description>Ort</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>mozillaHomeState</name>
      <description>Bundesland</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>mozillaHomePostalCode</name>
      <description>PLZ</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>mozillaHomeCountryName</name>
      <description>Land</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>mozillaHomeUrl</name>
      <description>Webseite</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>birthyear</name>
      <description>Geburtsjahr</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>birthmonth</name>
      <description>Geburtsmonat</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>birthday</name>
      <description>Geburtstag</description>
     </attribute>
   </tab>
   <tab>
     <caption>Dienstlich</caption>
     <attribute type="text">
      <name>title</name>
      <description>Titel</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>department</name>
      <value>%ou%</value>
      <description>Abteilung</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>o</name>
      <description>Organisation</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>street</name>
      <value>%postalAddress%</value>
      <description>Adresse</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>mozillaWorkStreet2</name>
      <description>Addresse</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>postalCode</name>
      <description>PLZ</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>l</name>
      <description>Ort</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>st</name>
      <description>Bundesland</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>c</name>
      <description>Land</description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>mozillaWorkUrl</name>
      <description>Website</description>
     </attribute>
   </tab>
   <tab>
     <caption>Sonstiges</caption>
     <attribute type="text">
      <name>
        mozillaCustom1
      </name>
      <description>
        Benutzerdef. 1
      </description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>
        mozillaCustom2
      </name>
      <description>
        Benutzerdef. 2
      </description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>
        mozillaCustom3
      </name>
      <description>
        Benutzerdef. 3
      </description>
     </attribute>
     <attribute type="text">
      <name>
        mozillaCustom4
      </name>
      <description>
        Benutzerdef. 4
      </description>
     </attribute>
     <attribute>
      <name>
        description
      </name>
      <control type="textarea">
        <caption>
         Notizen
        </caption>
        <height>
         150
        </height>
      </control>
     </attribute>
   </tab>
  </control>
</template>


Copyright (C) 2012 Tihomir Karlovic & www.ldapadmin.org. All rights reserved.   Design by Alexander Sokoloff. Impressum
LDAP Admin